Ban điều hành

Quảng cáo

bichphuong

Nữ Trang

Kitco
 

BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÍ SJC CẦN THƠ

ÔNG LÊ PHÁT VINH
GIÁM ĐỐC

ÔNG LÊ MINH TRÁNG
PHÓ GIÁM ĐỐC
BÀ LƯƠNG THỊ KIM HOÀNG
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Lazer

dotuoi

Kim cuong