Thông báo HĐQT

Quảng cáo

bichphuong

Nữ Trang

Kitco

Thông báo cổ tức năm 2012

Hội đồng Quản trị : xin thông báo đến quý cổ đông như sau :

l. Công ty CP VBÐQ SJC Cấn Thơ sẽ chỉ trả cỗ tức năm 2011 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% (cổ đông phải chịu thuế TNCN theo quy định).

2. Thời gian chốt danh sách cổ đông để chỉ trả tạm ứng cổ tức là 17h00' ngày 12/04/2012.

3. Thời gian chỉ trả cổ tức từ  08h00 ngày 16/04/2012 đến 17h00' ngày 18/04/2012.

Lazer

dotuoi

Kim cuong